SESSİZLİK YAZILARI-4: SESSİZLİĞİN SIRRI / Serdar AYDIN

SESSİZLİĞİN SIRRI

 Geçen yıl bir öykü yazmış; odaların, daha doğrusu kendi odamın sırrını anlamaya, anlatmaya çalışmıştım. Tam olarak bir yıl sonra birden bire fark ettim ki odamın içinde sinsice cisimleşen, her şeyi kuşatarak atmosfere dönüşen bir tür “sessizlik” vardı. İlginç olan bu durumun bir yıl sonra ayırdına varmamdı. Belki de her şey sesin yitirilişine ve sessizliğin ağır ağır genleşen varlığına gömülüyordu.

Gözlerim, bu cisimleşme anına tanık olurken, kulaklarım hiçbir şey duymuyordu.  

Soru ve sorun şuydu; sesin ortadan kalktığı böylesi bir yitiriş an’ının anlamı ya da anlamsızlığı öteki insanlara nasıl aktarılabilirdi? Dil ve sözcükler sessizliğin cisimleşmesini somut ve herkesin algılayabileceği bir ifadeye dönüştürebilir miydi? Ya da sesli harfler sözcükleri ve dili terk etse, sessizliğin ifadesine ve anlamına ulaşmak mümkün olur muydu?

 Bilmiyorum.

Sanırım kimse de bilemeyecek. Çünkü sesli harflerin sözcükleri terk etmesi, sözcükleri ve dili sessizliğe mahkûm eden bir çaresizliği ve anlama gelmeyen bir varlık halini dayatabilirdi ancak. Ve bu dayatma, ben’in anlamlandırma olanaklarını hiç’liğin hikmetiyle bezeyebilirdi.

Her şeyin her şey ile ilişkilendiği, sesin sessizliği çağırdığı, sessizliğin mutlak hükmünü ilan ettiği ve yitirişin türevlerini sonsuzlaştıran bu durum, sakin bir çekilişin ya da gürültülü bir kavuşmanın imlasını düzeltebilecek olanaklara sahipti. Belki de odanın içerisinde yankılanan silah sesi, avare bir kurşunun peşinde olduğu filozofun veya kulakları duymayan bestecinin son çığlığına dönüşecekti. Ya da sesin yitirilişinin anlam ulakları, içkin iletilerini uzama ve zamana ekleyerek hiçliğin rahmine çekilecek, bir şair yitirdiği sesler için yas tutacaktı.

Kesin olan hiçbir şey yoktu.

Ama o kara şair, bütün bu sürece tanık olup, sesli harflerin olmadığı bir dilin ve böylesi bir dille oluşturulabilecek anlamların peşinde gençliğini heba edebilirdi.

Belki de Odanın ve Sessizliğin Sırrı, bu heba oluşun kendiliğiydi…

 

DNN SRR

“Gn gndn dmn şkln lyrm
şlyrm b nltl vrlğ yndn
Km blr, dyyrm yzgsn blk d
Kr br dl prçsn çndn yy yy
Dl ln br bcğn
grp yzgsn

N lm bnzr n lmszlğ.”

   dp Cnsvr, “d” dl şrndn.
 

Br rkdşm nltmşt. Dh dğrs zn zmndr çnd tşdğ krklrn v mtlk bşn glcğn dşndğ br dnşmn ğlrn v snçlrn fd tmy çlşmşt. Syg l dnlmştm. Br nsnn drdk yrd, hm d br bcğ dnşcğn nnms, nsl nlmlndrlblr k? Blmyrdm. m lgnç ln b lyn grçklşmsyd. nnlr gb dğld m lmşt. Br sbh yndğnd ntnlrn yntrkn blmşt kndsn.  nn szlrn v yşdğ dnym nlz dşn nnn brlr lr m, mn dğlm. nltmk br ş yrr m? Blmyrm. m bylsn sr dş br lyn hrksç blnms grktğn nnyrm. Bn, Ldwg vn Bthvn; dnlyn bn, nltcğm.

dm çklmştm. Drn br yky dlmş, yndğnd s br bcğ dnştğm frk tmştm. nszn. Br bcğ… Nsl lrd d yrkn br bcğ dnşblrd nsn? B srnn ls v nlml br yntnn lp lmdğn blmyrm. m ksn ln dmn kndsyd. Yn, yrgn ldğnz br gn, drn br yky dlblr v yndğnzd ntnlrnz yntrkn blblrdnz kndnz. dlrn byls br tks ldğ, b ly dkkt lndğnd, ksnlkl nlşlmlyd. ymk çn y d hr n sbptn lrs lsn dsn çklmy dşnnlrn, b ly nmsyrk, dh tmknl dvrnmlrn nryr v bşm glnlr nltmk styrm.

Kndm t br dm vrd v rd vkt gçrmy, ymy, ynmy, svglm knk tmy, mzk dnlyp svşmy, snr srhş lp bzn ytğmd, bzn kltkt v bzn d kk by l rtlmş klmmn zrnd szmy, brd kdfdn kltğm gmlp ktp kmy çk svyrdm. nck sn gnlrd, ndndr blmm, çmd br kyg nvlnmşt. Nsl lcğn blmyrdm m dnşcğm dymsyrdm. Tdrgn lmştm. dmn kpsn yklşrkn, gry dnmm v sln knşlnmmn dh y lcğn dşndm. m krş kymdğm br kvvt bn ynlndryr, dym yrndys, çkyrd.

dmdydm. Ssszc v snk lk kz gryrmşçsn zlyrdm hr şy. Prttf grdrbm, çrsn tkştrlmş gmlklrm, pntlnlrm d snk bn zlyrd.   Byk çlşm msm, zrndk krmkrşk ktplr, blgsyrm, klvym v msm, tşmk zr ln kllğm, blkn kpsnn krşsnd v ktplğmn yn trfndk brd kltğm, mzk stnn syh grnts, kçk shpm, drt dvrm v zrnd sl çrçvlrm, kçk br fy krğ ln tvnm v btn d, snk bn bkyrd. Grç kdklrmdn ğrnmştm, nsnlr d nsn bkrmş v bkş, nsnnn v znnn tklşm çrsnd ldğ br lg dnymnn vrlğ glş, csmlşmsymş. Şmd, dm ddğm nsnlr btnndn bn ynlmş bkşn krknç grlmn v zc tksn mrz klyrdm.

Src dh y lglmk v nlm vrblmk çn ğlrn yrmy krr vrdm.   n syt ğdn bşlyck v snr smt lglr yğnlşrk, dnşmm fd tmy dnycktm. Blk d dmdykn vrlğ gln, lg dnymm v bn’mn lş hlndk kplrn btmlyrk, nsl dnştğm nc kndm, snrd sz nltmy bşrblrdm. Çblycktm. vt, b çby grmlydm. Yks ytğm srt st znmş, ntnlrn yntn b mtnt rgnzmnn nsl lştğn hçbr zmn lglymyck v nltmycktm. V szlr, br gn, ksnlkl yşycğnz b trjk dnym frk dmycktnz.

cb şr bn dnştrmş myd? Bşndn br şr yzdğn sylmktn lsy tnn br dmdm. Br şr, ğr şr yzdğn hrks sylrs v kbr kplrs, szcklrn lntnn n yk dcğn nnmştm br kz. Btl br nnçt blk d b sv. m rsk gz lmyrdm. Şrdn vzgçmmn ls lmdğ çk çkt. Szcklr, gcnn rhmndn çkp d bn çğrdğnd,  dvt krş kymm ls dğld? Syhn, ky krnlğn v şltl lkln zmn bkn v bn’ kndsn yknsyn snklrnd, n çk tnm synrkn cz klyrdm. B tr br çplklğn, vrlğn kndndn vy dşndklrdn rnms ldğn nnmştm blk d. Snk rnnc ls br hzrn ynlş blncn gmlck, bz vrlmş lnn sknmnd vrlğ gln grblcktm. vt, grmkt sz kns ln. Knd çkn dnymm, vrlğ gln grnr klblrs, bn b dnyd ny vrdm v nsl br bcğ dnşmştm srlrnn ls yntlrn   lşblrm snyrdm. B br sn d.  m trs dnmş hld v sdc ntnlrm hrkt ttrblyrkn, br yntn lnkszlğn d drk dyrdm. Gttkç knd grdbm kylştrdğm yrmsyrdm sdc. Çnk çndk grdbn blncndn v  blncn, mglml fdsndn bşk br şy dğld şr v br bltn yr dğştrmsn ğlyn, kndn brd kltğnd sklmy çlşn b dmn, rkk br dşndn y d sn szlrndn bşk br şy d lmyblrd.

Y mzk; zllkl cz v bls ntlrndk mv, gc mvs tnlr v zglr… ldkç smr, htt kr br dm sylrdm. Çcklğmd bn znc dyrk dlg gçnlrn zlmndn, yrmc yklşmlrndn, hp br tr tk gb dymsmştm kndm. Mhllnn dls v zncs… Snk kdrlr bnzr ln k şnszd. Znc bndm. Kvrck sçlrmn b sft lyk grlmmdk tks ydsnmzd. N lrd snk, srşn lsydm. Lpsk sçlrm, çll br brnm v zck gnş grdğnd kzrn byz br tnm lsyd, snk dh mtl lblrdm. ys btn bnlrn trsyd bnd vr lnlr. Kvrcklk, brbrn trk krdğ svydyd v n kdr sck lrs gnştn tklnmyn krşn br tnm vrd. Btn çcklğm, b yrmc sftn zrmd yrttğ pskljk yktn krtlmy çlşrk gçt. ys bnml dlg gçn çcklrn d k pk, st byz ldklr sylnmzd. m yl krr vrmşlrd. N zmn skğ çksm rkmdn glyr v  krşn szcğ sylyrk, snk kndlrn ycltyr v bn d bn kçmsyrk ypmy çlşyrlrd. Blk d b yzdn çk svdm znc krdşlrmn yrttğ b k mzk trn. Brbrn dğrn, dğrdktn snr tklyn v vrmlştrn b mzklrn, rhm tms ttğn sylyblrm. Btn  km sslr, mnr dzlr v crdk drmtk grlm, çcklğmn çmrl skk rlrnd, çmr btn lstk ykkbm kybdrsm hm yln yk klcğm krks, hm d  gzlm kdnn, yn nnmn şşknlğ ğryck gzlrndk tlş ngllmk çbsyl gçt dyblrm. Şmd, mhtşm mzk stmd, k d syh rnktyd, Bg Mm Thrtn’ y d nnsndn bşk kmsnn kndsn svmdğn dşnn  B.B.Kng’n, bğk ss v mhtşm sllrn dnldğmd,  gnlr hsrtl nmsyrm. lbt k cz v bls mzğnn, ş n smt lrk dnymldğm dnşmn sl ğlrndn ldğ svlnblr. m hr kşld, b mzklrn çcklğml lgl br klt ldğ çktr. Çnk bn br zncydm…

Pk ktplr… Tz çrsnd, brbrn srtn dymş, brck yrnlrm ln ktplrm… Çk y br kr ldğm sylyblrm. Ktphnmn, knd lçğ çrsnd hyl zngn ldğn d… Gzlm nnm, b ktplr kd dy bnm ğlm byl ld, drkn, slnd brck v krşn çcğnn ks, grsf, ssyl v tkntl rhn zh tmy çlşyrd. B zh bşn br çbyd. Çnk dh bbkkn bl klblğ, tk nsnlr svmyn brsydm. v msfr gls cyk cyk ğlyn, br dd ylnz lmy hçbr şy dğşmyn, dps Kmplksn nv şhsn mnhsr yşyn, br bbktm. nnmn nnlmz sbr v svgs lms, n tbryl br pskpt y d sr ktl dnşmm ştn bl dğld. m  gzlm kdn, bn bn ypn şkm, svgsyl bn d svgy ğrtmşt. Çnk br şk çcğydm v bbm, ln dğn, nnm çk svmş, n kçk br stmd bl blnmmşt. Dlysyl ktplrmn bnm hlt- rhymdk v dnşmmdk tksn kncl br lg symmz grkyr.

vt, ktplrm bnm vrlğ glşm y d ls dnşmm, kncl lglr ls d tklyblck nml nsnlrd. Ztn nlr kdkç hzrszlğmn gmtrk br dz şklnd rttğn sylmlym. Hl d nsnlrn d br bkş ldğn ğrndktn snr… Br dşnn, bnlrc clt ktp v hps, kndlrn zg br bçmd sz bkyr… Dynlr br grlm dğl dğrs. Mhrmytnzn rtdn klktğnn lndr b drm yn zmnd. lşmycğnz br kdn, nck hyl drkn v nnl svştğnz snrk mstrbsyn yprkn, bnlrc clt ktbn v nlrn “gzlr”nn, bkşnn zrnzd ldğn yrmsdğnzd, b dnymn n kdml prn yldzlrnn dnymndn ksk lmdğ çktr. Nsl br tnç…v b tncn brck kynğ ktplrnz!.. ğr bnm gb y br kr snz, ktphnnzdk ktplrnzn hç d msm lmdğn yrmsmlsnz.

şk… şt, bll br szck v lg dh. Grç yllr nc “şk ssz br kpk lş” dmşt, krşn br şr. Snrm  d zncyd v yrmclğ ğrmşt. m hr n lrs lsn şk, br fnmnd v nsnlrn n çk yclttklr dyg drmyd. Çştlr vrd. Htt lh ln d. lh ln csmn şktn gçlblcğ, tsvvf hlnn bşt nrmsyd. Blk d sdc tsvvf hlnn dnym çn gçrlyd b sv. Çnk nsnlr çğnlkl csmn şk gmlmkt, hz dllr lrk sksl br çldr çrsnd tknmktyd. Pns y d vjn drlrnn d şnblcğn yrmsdğnzd, ztn knd dnymnzn dbn d lşmş lyrdnz. dn kptlzm dnn b ğrnç sstm, hr drmd tktm çğllştrrkn hzz dk lyr, dh çk hz v dh çk tktm cnglnd dblnmy, mth br vrlş snyrdnz. B drmd vrlğ glnn rgzmn ksk krmplr ldğn d grmyrdnz. şt b yzdn ssz br kpk lşn dnşmşt şk v krdşm ln krşn şr,  dzlr yzmşt. m sz, b grçkl yzlşmyck kdr kyzlydnz. slnd bn d b kyzllk srmlnd znc br sr dblnmştm. Hzzn çştlrn v Km Strnn btn pzsynlrn dndktn snr drlmş, rtk kdn cnsnn, şr v snt blyrs bnm çn br dğr ldğ sncn vrmştm. Tkdr drsnz k, dzşmk çn n sn grksnmdr şr v snt. Hç nmyn br flls mt, çnd dvncğ vjnlr srlrkn, hzzn grtsk rşm cnsllğnzn tnmn lştrblrd. şk, b tnm gdn yln sfl br rc v knmy mtmyl rhlrn tn y d dygy dr n byk ylnyd. Bnd nnmştm zn br dnm b yln. Lkn, şmd dmd trrkn v nsnlrn gzlr zrmdykn v br dnşm lslğ vct blmşkn, km n yprd k şk? B yzdn, yn br dnklm krcktm. m blk d şk, ls dnşmmdk n bskn ğyd v nsn, ntnlrn yntn br bcğ dnştrblrd. Blmyrdm…

lkl… dp By, br şrnd gyr htyr srmşt: Y lkl lmsyd? B srnn zgl ğrlğ mhbbt hln grm grm grrkn, lmm lslğnn kdm çğrşmlr nsnlk trhn nml br şrh dşckt. Blk d sdc dp By blyrd b şrh! nck bnm dnymlrm d z dğld. Svyrdm lkl. n bşt b yrgy vrdğnzd, ztn hkynzn ncm d çkr rty. nc brdn bşlrsnz. Snr şrp, k mtslr ln br çkdr, glr mr klhn gclrd. Br gn nlrsnz, gc yrlrndn snr btn çklrn şrbn trvlr ldğn. lkl rn rttkç, n ln bğllğnzd gçlncktr ztn. B drm, mtmtksl lrk knc drcdn br plnml fd dlblr. Br n snr rnlrd ytrsz klmy bşlycktr. Mlt vsklrn n drşk lnlrn ryp, çştl kktyllr hzrlrkn blblrsnz kndnz. Szglm bnm n svdğm kktyl, mlt vsk l brdn lşn, trf bndnzd skl br krşmd. dn “ymrk” kymştm, b kktylmn. nc br br lyr, 50 cc’lk br brdğ bşltp çmy bşlyrsnz. Brdğn yrsn gldğnzd, bşln hcm, yklşk 25 cc dr, mlt vsk l dldryr v ryh ktmk çn tz nn yprklr klyrsnz. Byllkl kktylm hzrlmş lyrdm. Kç kz dndysm d brdğn snn lştğm hç htrlmyrm. Bkmyn kktyl ddğm. Ks yldn szmk y d lkl kmsn grmdn bylblmk çn ydrdğm br yntmd b. Çğnlkl kndm ğr gldğm srrl pskljk grlmlrmd y d  lnt şklrdn, krgn v krlmş lrk dm lştğmd dndğm br sn çryd, b kktyl. çkçs kmsy d nrmycğm. lkl lçl kllnmnn sysz fydlr vrkn, b trz dpsmn hllryl ğrşmk, sn drc grksz gnçlk trplr syls grktr. Hl d lkll yrtlmş sn lzzt kt ln “cgnc” l tnştktn snr. Frnszlrn nsnlğ n byk rmğnlrndn br bnc knyk rtmlrdr. Gnybt Frns’d Cgnc blgs dnn zl br lksynd rtln, rtm ys l blrlnmş v krnn b çk, lkl l rtln lzztlr çn sn nkt ls grktr. Yd ltr şrbn dmtlmsyl, nck br ltr knyk ld dlblr. B dmtlmş rn lk bşt sy bnzyn, rnksz br svdr. Snr, mş ğcndn ypln v sdc br kz kllnln fçlrd dnlnmy, dmlnmy brklr. V yss grğ, n z drt yl dnlndrldktn snr şşlnrk, hl- mhbbtn kllnmn snlr. Dmlnm, dnlnm src çrsnd hr fç hcmn yzd n rnnd kslr. Frnszlr b ksln mktr “Mlklrn Py(L prt ds ngs)” drlr. Mlklr d pyn ldktn snr v mş fçlrd khrbr rng br myy dnşn knyk, ksnlkl lğnst br çcktr. zl kdhlr vrdr. Şşlr bl zl tsrmdr. Gnş krnl, dr ğzl kdhlrd knyğn cmn cdrn tms v yrçkmn yrk şğ dğr kş bl br bşkdr. Br tr vcd hlyl v rtm srcn, knyk mkçlrn byk br sygyl, sk lrk çlmldr. Blk bz klnblr. Kçk ydmlr ddk, dl, dmk v ytktn gçtktn snr, klmnn tm nlmyl çnz br kr dşrr. lşkn lmynlr, lk nd br tr st çyrmş dygs vrblr. m br sr snr, tt lm dynzn sz bhşdcğ mcz l btnlşrsnz.  st bnzr sv, çnd dmlndğ mş fçnn v rtldğ cğrfynn, zm bğlrnn kndn zg kksnn v htt sn rzgrn srnlğnn bl sz lşmsn sğlr. Dnyml stlr, mş ğcnn dmrlrndn kynklnn lzzt frkn, htt ğcn yşn bl dğrlkl yrmsrlr. Snk Gnybt Frns’dk Cgnc blgsnd dlşr rhnz. Frns’y hç grmmş lsnz bl n gm… vt, klbmzn şr dp By, sz d knyğ çk svrdnz v  mşm srnz lmsz ynt vrlrs,   hyt v nsn dr brçk vrlş dnymnn ksk klcğn d çk y blrdnz.  şt b yzdn lkl, hrks dnştrcktr. Hl d mlklr pyn ldktn snr bz kln, rnksz hldn khrbr rngn lşn v dmlnn knyk, byls br dnşmn sn drğ, n cvvl lğ syls grktr. Gnçtm. Knyklr gtmşlğm, kdnlrdn v şklrdn krgn dnmşlğm vkyd. Hm gdrkn hm d dnrkn dnştğm d şkrd. Blmm, cb z m knyk çmştm. ğr ytrnc çsydm br bcğ dğl d bşk br şy dnşrdm ksnlkl. Bn sl blmycğz. ntnlrm yntrkn, b srçt lkln nml br ğ ldğn br kz dh trf tmlym. Şmd n çk mrk ttğm, bcklrn knyk çp çmdğdr. Bln vr m, br bck knyk çblr m?

şt br kt v dnştrc lşknlk dh: Ttn… Byk br dnştrm gcn shp v nsnn, n zrrl ptds. Ttnn, nsn ttğn, chnnm zbnlr n gnhkr kllr bl tmzlr v nn yldşlr ln tş, s, dmn; b chnnm zlmn v lmcl dmn lbt k rtkçlrdr. yrc n tfdln lzzt lşkn hr nrm, ksnlkl ydrmdr. Ttn, dln tt lm ytnğn rtdn kldrr. Dln zrnd, nktn v zfrn brlkt yrttğ br flm tbks lştrr. N çyn, n khvnn, n d lkln yrtblcğ ls lzztlr, ksnlkl yk dr. Hl d knyk çrkn kllnmk ffdlmz br htdr v nrgldn pry kdr, btn mltlr, br kndrmcdr. Ttn, nsn ldrr v ksnlkl zk drlmldr. Tnr, hrks ndn krsn. B yzdn ks ksyrm: Ttn, lmdr; hps b…

Hkkt, ntnlrn yntn b rgnzmnn dnymn fd dn szcklrnd sklyd blk d.  Bn, dmd, brd kltğm gmlmş v 50 cc’lk br brdğmn dbn, srbst br dşşl lşmy çlşrkn, blk d yln znlğ sylttrmşt btn b szlr v blk d  n, dnşmştm şmd ldğm vrlğ.  styn nnblr. Y d nnmyblr. m szlrm, bcğ dnşn br nsnn byk kdryl sylnmştr. mnn k syldklrm nnmdnz. B lyn grçklşmş lblcğn d nnmycksnz. Çnk gflt çrsndsnz. gnz, gndlk çkrlrnz, tn gmlmş syr hzlrnz nlğnz yk tmş. Çnk mglmnz v hyllrnz çrmş. Sz, ztn dnşmşsnz. m ny dnştğnz d blmyrsnz. Blmycksnz. Bn n zndn hkktmn frkndym v ntnlrm yntrkn,  yşdğm lglmy v btmlmy çlşyrm. nltm çbm, svgl rkdşm, byk bstc Ldwg vn Bthvn’ yrmy mçlmktdr. nn dnşms v ntlrndn mhrm klmmz, nsnlğn n byk kyplrnd br lcktr kşksz. Blk sz d szlrmdn yrrlnr v snçlr çkrrsnz.

Bn, Ldwg vn Bthvn…

Bry kdr ktrdğm hr şy dsnd br bcğ dnşn rkdşmn, bn nlttklrndn brtt. Dnşmktn krkyrd zvll v krks, hçbr şy ngl lmd. ndn gry b szcklr v şrlr kld. ngl lblsydm ğr, lslk şrdn sz tmy dvm dcktk. , nlttklryl n bşt bn, snrsnd s szlr,  krmy mçld. Byls br krm lnkl mdr, blmyrm. m bn d krkyrm rtk. Dnşm dnn lgnn sfst ldğn nnyrdm. Br grçk ldğn, n ykn rkdşmn bşn glnlrn sncnd ğrndm. Şmd dhşt çrsndym. Blk bnm d lmdn nck sn szlrmdr bnlr. ntnlrn yntn rkdşmn yşdklr dynlmz br kdr dnştğnd, sylmşmdr hr szcğ. Çnk bn d dynmyrm. Dns dck hç kmsyl zlşmycğm. Ntlrm kmsnn kls lmyck. Bt tmycğm v ğr zgrlk dy br şy vrs, bnm ntlrml sslndrlcktr nck. Bln v ntmyn bn; bnm mzğm, vrs rhnz htp dcktr sdc. Hps b…

nnmdnz, dğl m? Blyrdm. Byls br lyn lblcğn hçbr zmn nnmyck, snk hç lmyck v dnşmyck gb yşycksnz. Ztn fzl zmnm klmd. z snr lcğm blyrm. nsn, lcğ zmn blr mymş? m bn, blyrm. Htt lmm mhmndrlk tmk çn Svgl tt’nn glcğn, rhmn yl gstrcs lrk chnnmn kpsn rlycğn v snr brlkt çry grdğmzd, btn kplrnn zrmz kpncğn d blyrm. lmn yklştğ n, n çk şy dşnyr nsn.  Byk br trddt çrsndym; lm, dnşmdn dh y br sçnk lblr m? ntnlrn yntmy, tprğ krşmy trch dblr m nsn? V br sçnk, ğr snlrs hngsn trch tmk grkr? Blmyrm. Szcklrn v sslrn bn lştrdğ br yntm yk. Br ynt lslğ vr m, bndn d mn dğlm. Br sçm sz kns m? Yks bşmz gln ktlnmktn t ypck hçbr şy yk m? lslklrn d hrhng br şy dğştrcğn nnmyrm. z snr lcğm.

tt, sn mydn gln? Pk b slh ss d nyn nsyd?..

 

Hamiş: Yukarıda okuduğunuz ya da okumayı denediğiniz metin, Beethoven’ın Odası adındaki ilk ortak MedaKitap içerisinde yayımlanmış olan Serdar Aydın’ın Odanın Sırrı öyküsüyle hısımdır. Tek ve mutlak fark, sesli harflerin sessizliğe sığınmış olması ve metni terk etmesidir. Bu durum, yazınsal ve ontolojik olarak bir aporia’dır. Sesli harfler neden böylesi bir sığınma ve terk ihtiyacı duymuştur, bilinmemektedir. Biricik ipucu Sessizliğin Sırrı başlıklı ön metinde yer almakta ya da yazar, böylesi bir ipucunun var olduğuna kendisini ve okurlarını ikna etmeye çalışmaktadır. Ve kesin olan hiçbir şey yoktur.   

 Hamiş’in Hamiş’i: Yukarıda okuduğunuz ya da okumayı denediğiniz metin, anlamın anlamsızlığa, amacın amaçsızlığa evrildiği bir süreçte yazılmıştır. Amaçsız amaçlılık ilkesine göre kurgulanması mümkün olan bir dil tasarımının önsemesidir. Okuduklarınız, sesli harflerin bilinmez bir nedenle yok olduğu alacakaranlık kuşağında, uzaklardan gelen ve kara pelerinini savurup bir kuzgunun meçhule karışmasına neden olan ulağın, herkesten gizlemeye çalıştığı sırrını geceye bağışladığı an söylenmiştir. Ve kesinlikle, kesin olan hiçbir şey yoktur.   

 

YAZAR: medakitap

mm

Check Also

9 MART MEDAKİTAP/BİSED ETKİNLİĞİNE KATILAN TÜM SANATSEVERLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ…

Etkinlik haberi için tıklayınız.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir